Kendall Mason Blog

Regelgeving BAV verzekering advocaten gewijzigd

De regelgeving omtrent de beroepsaansprakelijkheidsverzekering is gewijzigd. Dit kan consequenties hebben voor de dekking van uw verzekering. De wijzigingen treden in werking vanaf 1 januari 2019.

De belangrijkste wijziging heeft betrekking op artikel 6.24, tweede lid, van de Voda. Deze houdt in dat een advocaat die de praktijk uitoefent in dienst van een werkgever zich ook door de in de groep met de werkgever verbonden rechtspersonen kan laten vrijwaren voor toegebrachte schade.

bavXL Direct Berekenen en Afsluiten

Verder wordt in de gewijzigde toelichting op artikel 6.25 verduidelijkt dat de hoogte van het verzekerd bedrag per verzekeringsjaar altijd minimaal twee maal de hoogte van het verzekerd bedrag per aanspraak moet zijn. De reden is dat meerdere aanspraken per verzekeringsjaar onder de dekking moeten kunnen vallen.

Voorwaardencheck

De algemene raad raadt advocaten aan in de polisvoorwaarden of bij hun tussenpersoon na te gaan of de wijzigingen consequenties hebben voor hun beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De NOvA ontwikkelt in samenwerking met een assuradeur een tool die advocaten helpt te bepalen of zij adequaat verzekerd zijn. De verwachting is dat de tool medio 2018 gereed is.

bavXL Direct Berekenen en Afsluiten

Tags: bav, Regelgeving